P Ļ A U J A S  S V Ē T K I

Svētdien, 2015. g. 4. oktobrī

PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS atzīmējot

SEATLES UN TAKOMAS DRAUDŽU APVIENOŠANOS  plkst. 10:30

P ē c P a t e i c ī b a s d i e v k a l p o j u m a

SVĒTKU PĒCPUSDIENA

Pusdienas, kafijas galds, loterija, programma

video – izvilkumi no Achibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas svinībām

Pusdienu cena: $15 pieaugušiem, $10 bērniem zem 12 gadiem

Iepriekšēja pieteikšanās pusdienām pie Veltas Bensons: veltab@comcast.net 206-496-3843, vai pie Silvijas Copeland: doug.copeland@hotmail.com 425-402-9520

Lūgums atbalstīt draudzes dāmu komitejas darbu ar Pļaujas svētku ziedojumu. Čeki rakstāmi: Latvian Lutheran Church – Ladies Aid. Aploksne nododama baznīcā vai sūtāma pa pastu.

Comments are closed.