Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30   Decembrī:

 1. Otrā  adventa svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu

 

 1. English language Worship service with communion followed by Christmas carol singing by the fireplace. Music will be provided.  Please bring finger food.

     Sestdien, 19. decembrī, pulksten 5os p.p.     Adventa svecīšu dievkalpojums Dziedās latviešu skolas bērni un Siguldas Balsis, dir. Maija Riekstiņa Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš   Pēc dievkalpojuma kopīga latviešu skolas un draudzes eglīte.  Groziņu vakars.   Takomā—svētdien, 20. decembrī, pulksten 2os p.p. – Adventa dievkalpojums ar dievgaldu .         First Lutheran Church, 524 “I” St.   Ērģelniece Maija Riekstiņa.  Pēc dievkalpojuma kafijas galds.   Ceturtdien, 24. decembrī pulksten 5os p.p.   Ziemsvētku vakara dievkalpojums Dziedās Katriāna Zommere, ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš   Janvārī:

 1. Jaungada dievkalpojums ar dievgaldu.

10, Zvaigznes dienas dievkalpojums.  Kalpos Inese un Ēriks Raisteri,

 1. Second Sunday of Epiphany.  English language Worship service with communion followed by Bible study.

 

 1. Epifānijas laika trešā svētdiena.   Dievkalpojums.  Seko Bībeles stunda.

 

 1. Epifānijas laika ceturā svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu.  Draudzīgais aicinājums.

Mīļā draudze!       No sirds novēlu jums, jūsu ģimenei un draugiem –  Priecīgus Ziemsvētkus un Laimīgu Jauno gadu!  Lai Kristus bērniņa brīnumainā mīlestības gaisma pilda mūsu sirdis tā, lai mēs tajā varam dzīvot visu 2016. gadu!   Aicinu jūs piedzīvot šo brīnumu mūsu adventa un svētku laika dievkalpojumos! Uz redzēšanos, Jūsu prāv. Daira   Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot.   Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.     Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vārdus.  Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmui cilvēku, kas  dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem. Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locekles, kuŗai nesen palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža ceļā daudz piedzīvots –  bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un  Svētā Gara klātbūtne – miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz  ir nomodā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē, Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa žēlastības un jaunu uzdevumu pilna!     Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! Archibīskape Lauma   LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ Prāv. Gunārs Lazdiņš   “Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2   Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu ticibu un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemas svētkos mūs pilda prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir piepildījušās Kristus Bērniņā. Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva mīlestība mums parādās Viņa brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība mūs arī mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs saprotam, ka patiesais miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu dzīvē. Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu dēļ. Cik brīnišķīga un žēlastības pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un vecos paradumus, sāpes un no jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki to dāvā. Lai kopā augam spēkā un žēlastībā, pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa valdīšanu par visām lietām pasaulē. Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs ir uzticējis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un pasaulē. Ir daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai sūtu?”, atbildam: “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu Baznīcai. Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka tas būs pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas kopā ar mums pielūdz Dievu. Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus šajā cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spožuma pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus. LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš   Ziņojums – no kopbaznīcas Mīļās māsas un brāļi Kristū! Sūtu LELBĀL ziņojumu, kuŗā vismaz daļēji aprakstīts mūsu darbs 2015. gada septembrī un oktobrī. Arvien Dievam pateicos par jums un izlūdzos jums Viņa svētību un Kristus žēlastību un Svētā Gara spēku un gudrību, lai visā mūsu aizņemtībā tomēr katrs piedzīvotu to mieru, kas ļauj dvēselei atspirgt un pateicībā klusēt, lai saklausītu To, kas mūs aicinājis.            Daudz domu, cerību.  Rītdien dodos uz Skotiju, uz Porvoo sanāksmi.  Būs klāt arch. Emer. Elmārs Ernsts Rozītis un prāv. Andris Abakuks.  Būsim vienoti lūgšanās, jo arī tur mūsu LELBĀL simbolizē katra mūsu cerību nepazust, bet kopā ar citiem kalpot Kristum tā, lai mēs nestu godu Dievam un svētību arī savai latvju tautai.      

 • Kamēr biju Latvijā no 9. līdz 17. septembrim, vairākas reizes tika pārrunāta vajadzība sasaukt mūsu garīdzniekus un draudžu vadītājus, lai nodibinātu LELBĀL apgabalu. 

 

 • Tā kā LELBĀL draudžu un garīdznieku skaits aug Latvijā, lūdzu LELBĀL prezidiju apstiprināt prāv. emer. Kārli Žolu par LELBĀL Latvijā topošā apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītāju.  LELBĀL prezidijs to apstiprināja un prāv. emer. jau ir sācis koordinēt darbību Latvijā.  Viņš ir paredzējis tikties ar LELBĀL garīdzniekiem un draudžu vadītājiem 13. novembrī, Zvanniekos.   

 

 • 2015. gada 12. septembrī piedalījos sieviešu ordinācijas 40. gadu dienas dievkalpojumā, tajā sprediķojot, un LLSTA apvienības 20 gadu dienas jubilejas konferencē.   Dievkalpojumā bija klāt māc. Vaira Bitēna un tika pieminētas visas mūžībā aizgājušās māsas.  Māc. Ieva Puriņa daudz bija piestrādājusi, lai viss tik skaisti un iedvesmojoši notiktu.  Konference bija informatīva un evanģ. Rudīte Losāne ar palīgiem daudz bija darījusi, izkārtojot konferenci un mūs uzņemot.  Ļoti, ļoti nozīmīgi bija sveicieni, kas stiprināja amata māsas!   Pārstāvji bija klāt no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Lielbritānijas Baznīcām.  No LELB bija klāt māc. Linards Rozentāls,  jo dievkalpojums bija Lutera draudzē, un māc. Mārtiņš Urdze.  Vēlāk ieradās Bīskaps Einārs Alpe. No Aizputes bija klāt mūsu māc. Varis Bitenieks,  prāv. emer. Kārlis Žols un Dr. Juris Cālītis.  Ņemot vērā lielo darbu, žēl bija tas, ka nebija vairāk pārstāvēta LELB.  

 

 • 13. septembrī devāmies uz Aizputi, kur notika dievkalpojums, ko pavadīja izcilais ērģelnieks Tālivaldis Deksnis.  Viņš ir no Aizputes un bija patiesi brīnišķīgs dievkalpojums.  Es biju aicināta sprediķot, ko arī darīju.  Bija klāt ļaudis arī no mūsu Valtaiķu draudzes.   Pēc dievkalpojuma nolasīju mūsu Virsvaldes vienbalsīgo lēmumu viņus uzņemt LELBĀL.  Paldies māc. Varim Biteniekam par dievkalpojuma izkārtošanu.

 

 • Kopā ar Cīravas draudzes priekšnieci runājām, ka laiks pienācis izveidot kādu īpašu palīdzības projektu, lai savestu kartībā Cīravas mācītāja muižu.  Cīravas mācītāja muižā dzīvo bezpajumtnieku ģimenes.  Tur ir kādi 15 bērniņi un 12 pieaugušie, kas patiesi dzīvo no šīs draudzes labestības, žēlsirdības un laipnības.  Kopš tā laika ir ienākušas ziņas, ka viņi apsvēra domu, kā koordinēt šādu palīdzību un viņi lēma mums lūgt samaksāt par labojumiem, kuŗi steigšus jādara, lai salabotu rores un piegādātu ūdeni muižai.  Viņi solījuši sagādāt aprēķinu.  Tad aicināšu lemt, vai to summu mēs varētu ņemt no LELBĀL Misijas Fonda.  

 

 • 13. augusta vakarā es ordinēju māc. Ivo Rodi Zvannieku mājas dievnamā. Iebraucot Zvanniekos patiesi bērnu sveicieni, mīlestība, enerģija, skaisti izveidotais dievnams, Svētā Gara klātbūtne, neaizliedzami mūs visus atjaunoja un svētīja!  Rīgas Reformātu Brāļu draudzes locekļi un daudz, jo daudz vietējo, bija sanesuši visu, kas vajadzīgs, lai pēc dievkalpojuma visi baudītu viņu devīgumu un sirsnību.  Paldies prāv. emer. Kārlim Žolam par transportu un lielo atbalstu gaŗā, bet svētīgā dienā!  Paldies arī prāv. Klāvam Bērziņam, prāv. Ievai Graufeldei!  Bija klāt arī māc. Varis Bitenieks, māc. Guntars Rēboks, prāv. emer. Dr. Juris Cālītis un citi garīdznieki.  Lai Dievs svētī mūsu jauno mācītāju!

 

 • Pirmdien, 14. oktobrī, kopā ar prāv. Ievu Graufeldi tikos ar LU teoloģijas fakultāti: Dr. Daci Balodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu.  Viņi pateicās par ziedojumu no Rītdienas Fonda.  Cer atkal lidot uz ASV/Kanādu  uzrunāt draudzes un lūgt ziedojumus LU TF.  Tagad esam ieteikuši  viņiem braukt uz Sietlu, kur no 2016. gada  10. līdz 12. martam  notiks LELBA paplašinātā pārvaldes sēde. Vienalga kādi datumi ir izvēlēti, lūdzam, lai  tie tiktu laicīgi paziņoti.

 

 • Otrdien, 15. oktobrī,  kopā ar prāv. I. Graufeldi tikos ar LELB archib. Jāni Vanagu un pārējiem Latvijas bīskapiem. Bija klāt arī virsvaldes sekretārs Romans Ganiņš.  Pārrunāja bēgļu problēmu Latvijā, Anglikāņu baznīcu (Porvoo) lomu latviešu baznīcā, rezolūciju par sieviešu ordināciju.  Bīsk. emer.  Jāna Jēruma-Grīnberga lūgta sniegt  “par” viedokli konferencē, kur pārrunās sieviešu ordinācijas jautājumu.  Katrs saņēma jauno LELB dziesmu grāmatu. Archib. J. Vanags jautāja par Aizputes īpašumiem.  Atbildēju, ka īpašumi ierakstīti zemesgrāmatā zem Aizputes draudzes,  kam viņa atbildēja, ka īpašumi pieder Aizputes draudzes vārdā.  Archibīskaps minēja, ka patiesi vēl tas jautājums ‘atvērts’, tas lika manīt, ka drošs, ka vēl notiks pārrunas LELB rindās.  

Pārrunu laikā, kopā ar prāv. Ievu, dalījos ar sekojošo informāciju:

 1. Tādēļ, ka esam  PORVOO, Lielbritānijā, Salisbury, uz četriem gadiem kalpos LELBĀL māc. Guntars Reboks. 
 2. Ziņoju, ka Aizputes un Valtaiķu draudžu locekļi bija tie, kas savās pilnsapulcēs nolēmuši lūgt LELBĀL viņus uzņemt un, ka mūsu virsvalde vienbalsīgi atbalstīja abus lēmumus. 
 3. Informēju, ka biju ordinējusi māc. Ivo Rodi Zvannieku mājās.  

 

 • Tajā otrdienas pēcpusdienā tikās Latvijā nodibināta jaunā, mūsu  “LELBĀL garīgo darbinieku sagatavošanas ordinācijas eksaminācijai komisija”.  Paldies Bīskapei emer. Janai par viesmīlību, jo tikāmies viņas Anglikāņu draudzes dievnamā.  Komisijā darbosies  prāv. I. Graufelde, prāv. emer. K. Žols, prāv. K. Bērziņš un bīsk. emer. J. Jeruma-Grīnberga.  Kā mēs bijām paredzējuši LELBĀL virvaldies plenārsēdē Milvokos, tā noticis!  Paldies visiem, kas gatavi izskatīt tos materiālus, kas man pienāk, kur kāds/kāda vēlās ienākt mūsu Baznīcā.  Tā kā man jau Aizputē māc. Dace Dzenis bija iesniegusi lūgumu viņu uzņemt LELBĀL, varēju nodot šos materiālus komisijai.  Pēc 24. septembŗa sēdes, komisija atsūtīja man savu ziņojumu.  Tajā tika ieteikts neuzņemt māc. Daci Dzeni.  Prāv. emer. Kārlis Žols vada šo komisiju un sazinājās ar māc. Vari Bitenieku, kas pazīst šo māc. Daci Dzeni un piekrita lēmumam.  Skaidrības labad:  māc. Daci Dzeni ordinēja nelaiķis māc. Sproģis, kuŗš uzskatīja, ka viņam tiesības to darīt.  Ja vēlaties tuvāku informāciju prāv. emer. Žols varētu ar to dalīties.  Mīļš paldies komisijas locekļiem, arī viņu darbs palīdz būt apzinīgākiem.

 

 • Paldies arī prāv. Ievai Graufeldei, prāv. emer. Kārlim Žolam un mūsu pārstāvniecības priekšsēdim Mārim Slokenbergam, ka varējam tikties bankā, izkārtot vajadzīgās pārmaiņas kam pieder paraksttiesības, lai tiktu pie mūsu bankas konta.  Dēļ ātrās rīcības, prāv. Ieva varēja arī tikties ar Valdu Lutiņu un nokārtot visus BGG izdevumus.  Paldies Ivaram Petrovskim par darbu!  Satikos ar Valdu Lutiņu un varu ziņot, ka 2016. BGG top iespiesta.  Nākotnē raugoties, esmu lūgusi Tijai Abulai uzzināt, cik maksātu iespiest BGG te A.S.V.  

 

 • Sarunājos ar prāv. Ilzi Kuplēnu-Ewart, kas, paldies viņai, solījās nosūtīt vajadzīgos dokumentus advokātei, kas turpina kārtot jautājumus, kas saistās ar mūsu Kanādas inkorporāciju. Zinu, ka šīs lietas jānokārto savlaicīgi, jo sevišķi, ja ceram uzsākt darbu, lai LELBĀL iegūtu legālas tiesības Latvijā.  Attiecībā uz šo jautājumu, esam jau mazliet sākuši domāt par jaunu nosaukumu mūsu Baznīcai.  Aicinam piedalīties ar ieteikumiem. Visas šīs pārmaiņas prasīs, ka mēs arī piestrādājam pie mūsu darbības noteikumiem.  

 

 • Kā ziniet, 2. oktobrī Dieva mierā aizgāja mūsu amata māsa māc. Maija Cepure-Zemmele.  Biju klāt, kad 9. oktobrī viņa tika izvadīta no savas bijušās Mineapoles-Sv. Paula draudzes. Paldies māc. Dāgam Demandtam, kas visu bija labi sagatavojis.  

Jūsu, + Lauma   Ziņojumi – no draudzes Pļaujas svētkos svinējām Seatles un Takomas draudžu apvienošanos.  Aicinot abu draudžu pārstāvjus pie altāra izlūdzāmies Dieva svētību mūsu turpmākajam, kopīgajam ceļam.   Pļaujas svētku altāru greznoja augļu grozs un maizes kukulis ko ar māksliniecisku aci izkārtoja Vaira Chritopher.  Nākot pie dievgalda varējām saņemt maizīti un vīnu, ko bija darinājuši mūsu pašu draudzes locekļi, Maija Atvara, Vilnis un Guna Kleperi.  Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicināja uz gardu mielastu pēc kura klausījāmies draudzes priekšnieka Andreja Zāmeļa aprakstu par Takomas un Seatles draudžu apvienošanos gaitu un tad skatījāmies izvilkumus no archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma.  Paldies Edvīnam Circenim, kas to sagatavoja.  Pļaujas svētki ir pateicības svētki—tā tad, Edvīnam, Maijai, Gunai un Vilnim, Vairai, visām dāmām—par jūsu darbu un par jūsu darba augļiem, ko baudījām—PALDIES!   Dieva mierā aizgājušas mūsu draudzes locekles   Rasma Timma, dz. Ārgalis dzimusi 1923. g. 7. februārī, Duntes pagastā mirusi 2015. g. 26. augustā, Takom   Alīse Lonija Kadzējs dzimusi 1926. g. 19. maijā mirusi 2015. g. 12. oktobrī, Misūla, Mt.   Meta Grants dzimusi 1916. g. 25. septembrī mirusi 2015. g. 14. oktobrī   Ērika Ķirsis, dz. Bērziņš dzimusi 1918. g. 20. septembrī, Permā mirusi 2015. g. 14. oktobrī, Kenmorā   Mīlestība nekad nebeidzas… (1. kor. 13: 8)   Ērikas Ķirsis piemiņai ziedojuši:  Inese Ābers, Jānis un Maija Atvars, Zenta Bergmanis, Māra Bērziņš, Andrejs un Vija Birnbaums, Juris un Daira Cilnis, Vaira Christopher, Edvīns un Līvija Circenis, Douglas un Silvija Copeland, Sarmīte Davidson,  Maija Eerkes, Vallija Freimanis, Kristīne Gilmore, Ilga Grava, Janīna Janšēvics, Tālis un Charlene Jaundālderis,  Vilnis un Guna Klepers, Aija Pakulis, Jānis un Toni Praudiņš, Vija Rauda, Lilija Sankalis, Anita Upenieks, Vakarētājas, Richard un Inta Wiest, Liene Westberg.   Kopā $995. Paldies Ķiršu ģimenei – Paldies visiem ziedotājiem!   Pagājušā gadā Dieva mierā aizgāja mūsu draudzes loceklis Elmārs Zemgalis.  Nesen saņēmām dāsnu ziedojumu ko viņš bija paredzējis savā testamentā.  Sirsnīgs paldies Elmāram un visiem, kas savos testamentos atceras draudzi!   Pļaujas svētku ziedojumu saraksts parādīsies nākošajā  Apkārtrakstā—bet jau tagad, paldies visiem, kas ziedoja Dāmu komitejas darbam!   Latviešu mūzika …Koris Seattle Pro Musica  savam svētku laika koncertam ir devis nosaukumu “Northern Lights, Music of the Baltics and Scandinavia.”  Paziņojumā ir rakstīts:   “The centerpiece (of the concert) is Northern Lights by Ēriks Ešenvalds, one of today’s most sought after young composers.  With voices, chimes, and tuned water goblets, Ešenvalds recreates the wonder of the northen lights in sound.”  Koncerts notiek sestdien, 12. decembrī, pulksten 7:30  First Baptist Church, 1111 Harvard Ave., Seattle.  Pre-concert lecture at 6:30.   Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese: 11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726   Draudzes mācītāja  prāv. Daira Cilne 10702 Lakeside Ave. NE,  Seattle, WA 98125 206-674-9600, mob. 206-406-9071  cilnis@earthlink.net   Draudzes priekšnieks  Andrejs Zāmelis 16056 Maple Wild Ave. SW,   Seattle, WA 98166 206-246-7743   azamelis@aol.com   Dāmu komitejas priekšniece Maija Atvars 13825 SE 173rd Pl.,  Renton, WA 98058      425-228-0750    maija@atvars.com   Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd  Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA Permit No. 232 RETURN SERVICE REQUESTED               December 13 – English language service with communion followed by   Christmas carol singing by the fire music will be provided   December 19—Saturday—at 5 p.m. – Advent Candlelight Service   Followed by a community celebration in the church hall Please bring finger food.   January 16 – English language service with communion followed by Bible study.

Comments are closed.