September 2-6, 2010

West Coast Latvian Education Center – Shelton, WA

…with all your heart
…with all your strength
…will all your mind

(Lk. 10-27)

SPIRITUALITY FOR THE WHOLE PERSON

Visiting from Latvia will be guest lecturer māc. Modris Plātis,
well-known as an interesting speaker and a deep religious thinker.

Join in lectures and discussions — let us develop spirituality for the mind.
Spirituality for the heart — singing and friendship in a natural setting!
Spirituality for the body — physical activities:
Pottery — led by Jānis Alksnis
Sacramental dance
Labyrinth — led by māc. Kārlis Žols

Small group ministry for youth, young families.
Organized children’s activities during morning lectures.

Calling all generations!

For additional information, contact māc. Daira Cilnis

The application form can found on the Newsletters / Forms page.

If you wish to make a separate donation via Amazon.com to support the LELBA 2010 Retreat / Draudžu Dienas, please enter the amount and click on the link below:


AMOUNT:  


No 2. līdz 6. septembrim

Rietumkrasta Izglītības centrā — Kursā

…no visas savas sirds
…ar visu savu spēku
…ar visu savu prātu

(Lk. 10-27)

GARĪGUMS — VISAM CILVĒKAM

Pārmaiņas: Jauna vieta — Rietumkrastā, Vašingtonas pavalstī, netālu no Sietlas.
Jauns laiks — septembra sākumā, no 2.-6. septembrim 2010. g.

Nemainīgs: Draudžu dienu sadraudzības gars! Mīļi aicinām visus — visas
paaudzes pārrunat, pārdomāt — piedzīvot Garīgumu visam cilvēkam!
Kā lektoru esam aicinājuši māc. Modri Plāti, kuru daudzi jau pazīst kā
interesantu runātāju, dziļu un neparastu reliģisku domātāju.
Kopā ar māc. Plāti, lekcijās un pārrunās, piekopsim garīgumu prātam!
Garīgums sirdij — dziesmās, sadraudzībā, Kursas skaistā dabā!
Garīgums ķermenim — garīgums ko izsakam fiziski — būs dažādas izvēles:
Keramika — Jāņa Alkšņa vadībā
Sakrālās dejas
Labirints — māc. Kārļa Žola vadībā

Pārrunas — jauniešiem. Pārrunu grupas jaunām ģimenēm (small groups).
Bērnu nodarbības rīta lekciju laikā.

Mīļi aicinām visas paaudzes!

Informācija vai jautājumi — māc. Daira Cilne

Pieteikšanās veidlapu var atrast Apkārtraksti / Formas lapā.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.